دکتر راستینه

پیشگیری در استان از اولویت های ما می باشد

روابط عمومی بنیاد: احمدرضا بهرامی رئیس دادگستری چهارمحال بختیاری در دیدار با راستینه رئیس بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: پیشگیری در استان چهار محال بختیاری از اولویتهای ما می…

اولین جلسه بنیاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع سبک زندگی

به گزارش روابط عمومی بنیاد، راستینه رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور با موضوع سبک زندگی با مطرح کردن قصور آموزش و…
بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

آمارهای حوزه آسیب های اجتماعی واقعی نیستند

آمار حوزه آسیب های اجتماعی رئیس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت :  آمار های ارائه شده در حوزه های آسیب های اجتماعی برای عدم بار مسئولیتی واقعی ارائه…
ارتش جمهوری اسلامی ایران

آموزش مهارت ها در سطح جامعه باید نهادینه شود

رییس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دیدار معاون بازرسی ارتش جمهوری اسلامی ایران رییس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت : برای مهار و پیشگیری از حجم…
فهرست