راستینه: با کمک یکدیگر خانواده و اجتماعمان را نجات می دهیم

اولین کارگاه آشنایی با آسیب های اجتماعی و اثرات آن بر جامعه امروز صبح در محل فدراسیون کارگری با حضور رییس محترم فدراسیون و ارکان های مختلف فدراسیون توسط بنیاد…
فهرست