کارگاه آموزشی “خشم چیست”

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار میکند:

مدیریت خشم

شرایط حضور در دوره :


  عموم

سرفصلها:

خشم چیست؟

فرق خشم و پرخاشگری

علایم خشم

علت های خشم

باورهای غلط در خشم

راههای مدیریت خشم

مدت برگزاری دوره:  ۲ساعت

تحت نظارت :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

 

سازمان های همکار :

بنیاد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

کانون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سلامت

موسسه فرهنگی هنری فرزندان پاسارگاد

هدف برگزاری :

آشنایی و توانمندسازی در زمینه مهارت مدیریت خشم

فهرست