کارگاه “چرا خودکشی”

 عنوان کارگاه :

چرا خودکشی

 

سرفصل ها:

علل خودکشی

تعریف خودکشی

باورهای نادرست در مورد خودکشی

راه های کنترل و پیشگیری از خودکشی

شناسایی عوامل خطر و محافظ در خودکشی

شرایط حضور در دوره :

عموم

فهرست