فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

جستجو

مجموعه‌های بنیاد

آخرین اخبار آسیب‌های اجتماعی

مدرسین بنیاد

دکتر عابد

دکتر سید جواد حسینی

دکترعلی شیخ الاسلامی

دکتر وحدانی نیا

پژوهش‌های بنیاد

مصوبات ، قوانین و لوایح مجلس

تقدیر نامه‌ها

سخن رهبری (پادکست صوتی)

مبارزه با فساد در درجه اول کار خود دولت است.

مقالات بنیاد

calendar-q3uemjgapwqbiods1akty0o2vxdaz4h5w71cn40wko
سال های فعالیت
1
courses
دوره های برگزارشده
1
student
نفرات آموزش دیده
1

آرشیو برنامه‌ها

همکاران بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

دکتر عابد

ﻣﮭدی ﻋﺎﺑد ﻣﺣل ﺗوﻟد :ﺗﮭران
ﺳواﺑﻖ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
دﮐﺗری رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮔراﯾش ﺗرﺑﯾﺗﯽ
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗرﺑﯾﺗﯽ
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺷﺎوره و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺷﺎورزی
ﺳواﺑﻖ ﻋﻠﻣﯽ
ﻣدرس داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
ﻣدرس داﻧﺷﮕﺎه ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ادﺑﯾﺑﺎن
ﻣدرس ﺑﻧﯾﺎد ﭘﯾﺷﮕﯾری از آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
دارای ﭘرواﻧﮫ درﻣﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺷور
ﻋﺿو اﻧﺟﻣن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﺷﺎوره ﮐﺷور
ﻣدرس اﻋﺗﯾﺎد آرﺗش ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران
ﮔواھﯽ درﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و رﻓﺗﺎری از داﻧﺷﮕﺎه ﮐرج (sbt)
ﮔواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت و درﻣﺎن ﻣواد ﻣﺧدر ﮔواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت و درﻣﺎن ﻣواد ﻣﺣرک ﻣﺎﺗرﯾﮑس (mmt)
ﮔواھﯽ ﮐﺎرﮔﺎھﯽ دارو ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﮔواھﯽ درﻣﺎن اﺧﺗﻼﻻت ﮐودﮐﺎن
ﮔواھﯽ ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﺷﻧﺎﺧت آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮔواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺷﺗری و ﻣﺷﺗری ﻣداری
ﮔواھﯽ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه اﭘﺗوﻣﺗرﯾس 3 ﺳﺎل ﻣﺗواﻟﯽ
ﮔواھﯽ ھﻣﺎﯾﺷﯽ ﮐﻧﮕره ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻋﺗﯾﺎد
ﮔواھﯽ ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺳﺎﯾﮑوز در ﻣﺻرف ﻣواد ﻣدرک دوره ﺗرﺑﯾت ﻣدرس ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺳواﺑﻖ اﺟراﯾﯽ
ﻣدرس دوره ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﻣواد ﻧﯾروی ﭘداﻓﻧد ارﺗش.ج.ا
ﻣدرس دوره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣواد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداری ارﺗش.ج.ا
ﻣدرس دوره ﺗﺷﺧﯾص ﻣواد ﻣﺧدر و ﻣﺣرک ﻧﯾروی ھواﯾﯽ اﺳﺗﺎن اﺻﻔﮭﺎن
ﻣدرس ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﻌﺗﺎدﯾن در ﻗرارﮔﺎه ﻏرب ﮐﺷورارﺗش.ج.ا )ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه( ﻣدرس دوره ھﺎی ﺑﺻﯾرت ارﺗش.ج.ا )در ﺣوزه آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( آﻣوزش و ﭘرورش ٩
ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎھﯽ اﺧﺗﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯾری ﻣدارس ﻣﻧطﻘﮫ آﻣوزش و ﭘرورش
ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎھﯽ آﺳﯾب ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.ﺷﻧﺎﺧت ﻣواد)
ﻓرھﻧﮕﺳرای ﺷﻔﻖ( درﻣﺎﻧﮕر ﻣواد ﻣﺧدر در ﻣرﮐز ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد
ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎه ارﺗﺑﺎط ﻣوﺛر در ﺷﮭر ﮔرﻣﺳﺎر
ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی زﻧدﮔﯽ درﺳراھﺎی ﻣﺣﻠﮫ
ﺳوﭘرواﯾزر درﻣﺎن در ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺳﯾر زﻧدﮔﯽ
ﻣدﯾر دﭘﺎرﺗﻣﺎن اﺧﺗﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯾری ﻣرﮐز رﺿوان
ﻣﺷﺎور ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و اﻧﮕﯾزﺷﯽ ﭘروازی
ﺳواﺑﻖ ﭘژوھﺷﯽ
-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري
-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎن
-ﭘژوھش در ﺧﺻوص ﻣﯾزان ﮔراﯾش ﺧرﯾد از ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺷﮭروﻧد
-ﭘژوھش در ﻣﯾزان ﻣﺎﻧدﮔﺎری در درﻣﺎن ﻣﺗﺎدون در ﻣرﮐز ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد
-ﭘژوھش در راﺑطﮫ ﺗﺎﺛﯾرواﻟدﯾن ﻣﻌﺗﺎد در ﻣﯾزان اﺧﺗﻼل ﮐودﮐﺎن
-ﺷرﮐت در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻋﺗﯾﺎد
-ﺷرﮐت در ھﻣﺎﯾش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ
-ﺷرﮐت در ھﻣﺎﯾش ﺳراﺳری داﻧش و ﻓن آور

دکتر سید جواد حسینی

نام و نام خانوادگی: دکتر سیدجواد حسینی شکوه
تاریخ تولد: 1345
محل صدور: جغتای
تاریخ اخذ دیپلم:1363
تاریخ فارغ التحصیلی از پزشکی عمومی و محل تحصیل: 1372 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تاریخ اغاز رزیدنتی ورشته تخصصی : 1377 بیماریهای عفونی و گرمسیری
تاریخ فارغ التحصیلی دوره تخصصی و محل تحصیل :1381 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاریخ اغاز فلوشیپ و رشته:1393 AIDS/HIV بالینی
تاریخ پایان فلوشیپ و محل تحصیل: 1394 دانشگاه علوم پزشکی تهران
پایان نامه دکتری عمومی: تاثیر مصرف قرص های ضد بارداری در ایجاد بیماریهای ایسکمیک قلب
به راهنمایی زنده یاد مرحوم استاد دکتر سیدحسن هاشمیان
شماره پایان نامه 3049 – سال تحصیلی 1372 -1373
پایان نامه دکتری تخصصی: بررسی اپیدمیولوژیک و بالینی موارد مثبت کاذب تست های غیر تره پونمایی )RPR )در
مراجعین به آزمایشگاه بیمارستان بوعلی از مرداد ماه 1378 لغایت مرداد ماه 1380
به راهنمایی استاد سرکار خانم دکتر سیمیندخت شعایی
شماره پایان نامه 9296 – سال تحصیلی 1380 

دکتر علی شیخ الاسلامی

نام و نام خانوادگی:دکتر علی شیخ الاسلامی

تاریخ تولد: 1357
محل صدور: تهران
تاریخ فارغ التحصیلی از پزشکی عمومی و محل تحصیل: 1383 دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ فارغ التحصیلی دکترای تخصصی روانشناسی و محل تحصیل: 1396 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)

سوابق کاری و حرفه ای :
مسئول طب پیشگیری بهداشت و درمان مرکز آموزش دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران(1389 تا1383)
مسئول آموزش بهداشت و کمکهای اولیه ، پیشگیری از ایدز در مرکز آموزش دژبان آجا(1383 تا 1389)
مسئول فنی درمانگاه پادگان امام خمینی دژبان آجا(1389تا1390)
کارشماس و مشاور موسسه فرهنگی خانواده امین(اولینNGO همسر گزینی در ایران /1386 تاکنون)
همکاری در حوزه پزشکی و مشاوره با سراهای محلات وحیدیه( منطقه 8) مینای جنوبی(منطظقه 14) پیروزی، نیروی هوایی و دهقان ( منطقه 13) ( از سال 1386 تاکنون)
مدیر مسئول وبلاگ و سایت دکتر شیخ ( اولین و پر بازدید ترین وبلاگ رسمی در زمینه آموزش مسایل جنسی در ایران)
www.doctorsheikh.blogfa.com and www.doctorsheikh.com
عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران (1391 تاکنون)
مسئول کمیته اطلاع رسانی علمی انجمن روانشناسی نظامی ایران ( 1391 تاکنون)
مدیر سایت رسمی انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران به آدرس اینترنتی www.irmpa.ir
عضو افتخاری کمیسیون روانشناسی نظامی سازمان نظام مشاوره و روانشناسی جمهوری اسلامی ایران(1393 تاکنون)
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل موسسه خانواده سلامت بنیان (1392 تاکنون)
عضو کمیته صیانت از خانواده استانداری تهران(1392 تاکنون)
مسئول واحد پزشکی نذر فرهنگی در پهنه شرق تهران(1392 تاکنون)
صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه نهاد خانواده سالم با گستره توزیع سراسر کشور (1394 تاکنون).

دکتر وحدانی نیا

◄ نام : ولی اله
◄ نام خانوادگي : وحدانی نیا
◄ تاريخ تولد : 1358
◄ وضعیت تأهل : متأهل
◄ وضعیت خدمت وظیفه : پایان خدمت
سوابق تحصیلي
مقطع دکترای تخصصي( phd ):
– رشته تحصیلي: سیاستگذاری عمومی
– دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی
– سال اخذ مدرك: 1396/07/12
– عنوان رساله: تغییر پارادایم در سیاستگذاری سلامت؛ طراحی الگوی مفهومی حکمرانی برای سلامت در ج.ا.ایران
– نمره رساله: عالی(نوزده و هفتادو پنج صدم 19.75)
– معدل فارغ التحصیلي:18/17
مقطع کارشناسي ارشد:
– رشته تحصیلي: سیاستگذاری عمومی
– دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی
– سال اخذ مدرك: زمستان 1398
– عنوان پاياننامه: پارادایم سلامت در نظام سیاستگذاری عمومی؛ یافتن چارچوب مفهومی صحیح برای اقدام
– نمره پايان نامه: (عالی)نوزده19
– معدل فارغ التحصیلي: 17/75
مقطع کارشناسي:
– رشته تحصیلي: پرستاری
– دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علوم پزشکی آجا
– سال اخذ مدرك : 1383
– معدل فارغ التحصیلي: 16.64
مقطع ديپلم: – رشته تحصیلي: علوم تجربی – محل تحصیل: دبیرستان نمونه دولتی تربیت (بیرجند) – سال اخذ مدرك: 1378 – معدل فارغ التحصیلي:18/60
دوره های کوتاه مدت: – دوره روش تحقیق(مرکز مطالعات راهبردی آجا) – دوره روش تحقیق کیفی و کار با نرم افزار atlas.ti (دا تهران) – دوره کار با نرم افزار spss ( دا ع پ آجا) – دوره آینده پژوهی( وزارت دفاع سازمان صنایع دفاعی) – دوره مدیریت دانش(مرکز مطالعات راهبردی آجا) – دوره فن ترجمه زبان انگلیسی (جهاد دانشگاهی) – دوره Fly Nursing (نیروی هوایی آجا) – دوره ویژه ICU & CCU Nursing
3- سوابق اجرايي و مسئولیتها
مدیر مطالعات راهبردی و بهبودروشهای معاونت طرح و برنامه و بودجه دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.اا) 8521 8523
مدیر مطالعات راهبردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ف.بهداپ آجا(1390-1396)
کارشناس مشاور دفتر هیأت دولت(نهاد ریاست جمهوری) از بهمن ماه 1395 تا اسفند1396
کارشناس مشاور مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری از اسفندماه 1397
– مسؤل بخش سلامت مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
– دبیرعلمی و اجرایی نشست تخصصی سلامت دیجیتال با همکاری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و وزارت
بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی ارتش
عضو هیأت تحریریه فصلنامه هویت پژوهی و سیاستگذاری/ موسسه مطالعات ملی1395
عضو کارگروه مجازی اصلاح نظام سلامت/ معاونت توسعه و تحول وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی1394
عضو میز سلامت /مرکز مطالعات راهبرد دفاعی، ستادکل ن م ج اا1391
عضو کارگروه تدوین سند پدافند شیمیایی کشور(سازمان پدافند غیر عامل) 1392
عضو کارگروه تحول درمان ستاد کل ن م ج اا 1392
عضو کارگروه تحقیقات سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 1391
عضو کارگروه مدیریت دانش جهاد خودکفایی آجا 1391
عضو کارگروه تدوین شاخصهای ارزیابی دانشگاه های علوم پزشکی نیروهای مسلح
عضو داوطلب مرکز پزشکی حج و زیارت در سازمان هلال احمر ج اا حضور در عمره 1392
مدیر ICU بیمارستان 503 نزاجا از سال 1386 الی 1388
GICU Nurse بیمارستان ایرانمهر از سال 1384 تا 1391