pishgiri

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

pishgiri

مجموعه های بنیاد

اهرم

پیش آموز

آسیب نیوز

آخرین اخبار آسیب‌های اجتماعی

مدرسین بنیاد

دکتر سید جواد حسینی

دکتر عابد

دکترعلی شیخ الاسلامی

دکتر زهرا قنبرپور

تقدیر نامه ها

سخن رهبری (پادکست صوتی)

مبارزه با فساد در درجه اول کار خود دولت است.

مقالات بنیاد

calendar-q3uemjgapwqbiods1akty0o2vxdaz4h5w71cn40wko
1
سال های فعالیت
courses
1
دوره های برگزارشده
student
1
نفرات آموزش دیده

آرشیو برنامه ها

همکاران بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

دکتر سید جواد حسینی

نام و نام خانوادگی: دکتر سیدجواد حسینی شکوه
تاریخ تولد: 1345
محل صدور: جغتای
تاریخ اخذ دیپلم:1363
تاریخ فارغ التحصیلی از پزشکی عمومی و محل تحصیل: 1372 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تاریخ اغاز رزیدنتی ورشته تخصصی : 1377 بیماریهای عفونی و گرمسیری
تاریخ فارغ التحصیلی دوره تخصصی و محل تحصیل :1381 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاریخ اغاز فلوشیپ و رشته:1393 AIDS/HIV بالینی
تاریخ پایان فلوشیپ و محل تحصیل: 1394 دانشگاه علوم پزشکی تهران
پایان نامه دکتری عمومی: تاثیر مصرف قرص های ضد بارداری در ایجاد بیماریهای ایسکمیک قلب
به راهنمایی زنده یاد مرحوم استاد دکتر سیدحسن هاشمیان
شماره پایان نامه 3049 – سال تحصیلی 1372 -1373
پایان نامه دکتری تخصصی: بررسی اپیدمیولوژیک و بالینی موارد مثبت کاذب تست های غیر تره پونمایی )RPR )در
مراجعین به آزمایشگاه بیمارستان بوعلی از مرداد ماه 1378 لغایت مرداد ماه 1380
به راهنمایی استاد سرکار خانم دکتر سیمیندخت شعایی
شماره پایان نامه 9296 – سال تحصیلی 1380 

دکتر عابد

ﻣﮭدی ﻋﺎﺑد ﻣﺣل ﺗوﻟد :ﺗﮭران
ﺳواﺑﻖ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
دﮐﺗری رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮔراﯾش ﺗرﺑﯾﺗﯽ
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗرﺑﯾﺗﯽ
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺷﺎوره و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺷﺎورزی
ﺳواﺑﻖ ﻋﻠﻣﯽ
ﻣدرس داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
ﻣدرس داﻧﺷﮕﺎه ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ادﺑﯾﺑﺎن
ﻣدرس ﺑﻧﯾﺎد ﭘﯾﺷﮕﯾری از آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
دارای ﭘرواﻧﮫ درﻣﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺷور
ﻋﺿو اﻧﺟﻣن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﺷﺎوره ﮐﺷور
ﻣدرس اﻋﺗﯾﺎد آرﺗش ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران
ﮔواھﯽ درﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و رﻓﺗﺎری از داﻧﺷﮕﺎه ﮐرج (sbt)
ﮔواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت و درﻣﺎن ﻣواد ﻣﺧدر ﮔواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت و درﻣﺎن ﻣواد ﻣﺣرک ﻣﺎﺗرﯾﮑس (mmt)
ﮔواھﯽ ﮐﺎرﮔﺎھﯽ دارو ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﮔواھﯽ درﻣﺎن اﺧﺗﻼﻻت ﮐودﮐﺎن
ﮔواھﯽ ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﺷﻧﺎﺧت آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮔواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺷﺗری و ﻣﺷﺗری ﻣداری
ﮔواھﯽ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه اﭘﺗوﻣﺗرﯾس 3 ﺳﺎل ﻣﺗواﻟﯽ
ﮔواھﯽ ھﻣﺎﯾﺷﯽ ﮐﻧﮕره ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻋﺗﯾﺎد
ﮔواھﯽ ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺳﺎﯾﮑوز در ﻣﺻرف ﻣواد ﻣدرک دوره ﺗرﺑﯾت ﻣدرس ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺳواﺑﻖ اﺟراﯾﯽ
ﻣدرس دوره ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﻣواد ﻧﯾروی ﭘداﻓﻧد ارﺗش.ج.ا
ﻣدرس دوره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣواد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداری ارﺗش.ج.ا
ﻣدرس دوره ﺗﺷﺧﯾص ﻣواد ﻣﺧدر و ﻣﺣرک ﻧﯾروی ھواﯾﯽ اﺳﺗﺎن اﺻﻔﮭﺎن
ﻣدرس ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﻌﺗﺎدﯾن در ﻗرارﮔﺎه ﻏرب ﮐﺷورارﺗش.ج.ا )ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه( ﻣدرس دوره ھﺎی ﺑﺻﯾرت ارﺗش.ج.ا )در ﺣوزه آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( آﻣوزش و ﭘرورش ٩
ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎھﯽ اﺧﺗﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯾری ﻣدارس ﻣﻧطﻘﮫ آﻣوزش و ﭘرورش
ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎھﯽ آﺳﯾب ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.ﺷﻧﺎﺧت ﻣواد)
ﻓرھﻧﮕﺳرای ﺷﻔﻖ( درﻣﺎﻧﮕر ﻣواد ﻣﺧدر در ﻣرﮐز ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد
ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎه ارﺗﺑﺎط ﻣوﺛر در ﺷﮭر ﮔرﻣﺳﺎر
ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی زﻧدﮔﯽ درﺳراھﺎی ﻣﺣﻠﮫ
ﺳوﭘرواﯾزر درﻣﺎن در ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺳﯾر زﻧدﮔﯽ
ﻣدﯾر دﭘﺎرﺗﻣﺎن اﺧﺗﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯾری ﻣرﮐز رﺿوان
ﻣﺷﺎور ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و اﻧﮕﯾزﺷﯽ ﭘروازی
ﺳواﺑﻖ ﭘژوھﺷﯽ
-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري
-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎن
-ﭘژوھش در ﺧﺻوص ﻣﯾزان ﮔراﯾش ﺧرﯾد از ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺷﮭروﻧد
-ﭘژوھش در ﻣﯾزان ﻣﺎﻧدﮔﺎری در درﻣﺎن ﻣﺗﺎدون در ﻣرﮐز ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد
-ﭘژوھش در راﺑطﮫ ﺗﺎﺛﯾرواﻟدﯾن ﻣﻌﺗﺎد در ﻣﯾزان اﺧﺗﻼل ﮐودﮐﺎن
-ﺷرﮐت در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻋﺗﯾﺎد
-ﺷرﮐت در ھﻣﺎﯾش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ
-ﺷرﮐت در ھﻣﺎﯾش ﺳراﺳری داﻧش و ﻓن آور

دکتر علی شیخ الاسلامی

نام و نام خانوادگی:دکتر علی شیخ الاسلامی

تاریخ تولد: 1357
محل صدور: تهران
تاریخ فارغ التحصیلی از پزشکی عمومی و محل تحصیل: 1383 دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ فارغ التحصیلی دکترای تخصصی روانشناسی و محل تحصیل: 1396 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)

سوابق کاری و حرفه ای :
مسئول طب پیشگیری بهداشت و درمان مرکز آموزش دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران(1389 تا1383)
مسئول آموزش بهداشت و کمکهای اولیه ، پیشگیری از ایدز در مرکز آموزش دژبان آجا(1383 تا 1389)
مسئول فنی درمانگاه پادگان امام خمینی دژبان آجا(1389تا1390)
کارشماس و مشاور موسسه فرهنگی خانواده امین(اولینNGO همسر گزینی در ایران /1386 تاکنون)
همکاری در حوزه پزشکی و مشاوره با سراهای محلات وحیدیه( منطقه 8) مینای جنوبی(منطظقه 14) پیروزی، نیروی هوایی و دهقان ( منطقه 13) ( از سال 1386 تاکنون)
مدیر مسئول وبلاگ و سایت دکتر شیخ ( اولین و پر بازدید ترین وبلاگ رسمی در زمینه آموزش مسایل جنسی در ایران)
www.doctorsheikh.blogfa.com and www.doctorsheikh.com
عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران (1391 تاکنون)
مسئول کمیته اطلاع رسانی علمی انجمن روانشناسی نظامی ایران ( 1391 تاکنون)
مدیر سایت رسمی انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران به آدرس اینترنتی www.irmpa.ir
عضو افتخاری کمیسیون روانشناسی نظامی سازمان نظام مشاوره و روانشناسی جمهوری اسلامی ایران(1393 تاکنون)
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل موسسه خانواده سلامت بنیان (1392 تاکنون)
عضو کمیته صیانت از خانواده استانداری تهران(1392 تاکنون)
مسئول واحد پزشکی نذر فرهنگی در پهنه شرق تهران(1392 تاکنون)
صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه نهاد خانواده سالم با گستره توزیع سراسر کشور (1394 تاکنون).

دکتر زهرا قنبرپور

متخصص تعلیم و تربیت، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
عضو انجمن روان شناسی آمریکا
عضو انجمن روان شناسی ایران
عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
عضو انجمن قلم و نویسندگان ایران
عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان کشور
عضو حلقه صالحین بسیج اساتید

جوایز جشنواره‌ها

  • دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر در جشنواره شبکه پژوهشگران ایرانی . زمستان 1396
  • دریافت لوح تقدیر تالیفات برتر علوم انسانی در جشنواره عالمه جعفری .زمستان 1397

مرگ شناسی و آثار تربیتی آن از دیدگاه موالنا (کتاب برگزیده جشنواره)

  • دریافت لوح تقدیر تالیفات برتر علوم انسانی در جشنواره ویژه خیام .تابستان 1399

 تعلیم و تربیت کودکان سوگوار(کتاب برگزیده جشنواره)

  • دریافت لوح تقدیر تالیفات برتر دانشگاه آزاد اسالمی در هفته پژوهش .دی ماه 1400

 تعلیم و تربیت کودکان سوگوار