فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

جستجو

اعضا هیئت علمی

دکتر عابد

دکتر ولی اله وحدانی نیا

دکتر پریچهر شاهسوند

دکتر عابد

ﻣﮭدی ﻋﺎﺑد ﻣﺣل ﺗوﻟد :ﺗﮭران
ﺳواﺑﻖ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
دﮐﺗری رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮔراﯾش ﺗرﺑﯾﺗﯽ
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ارﺷد رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗرﺑﯾﺗﯽ
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺷﺎوره و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺷﺎورزی
ﺳواﺑﻖ ﻋﻠﻣﯽ
ﻣدرس داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
ﻣدرس داﻧﺷﮕﺎه ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ادﺑﯾﺑﺎن
ﻣدرس ﺑﻧﯾﺎد ﭘﯾﺷﮕﯾری از آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
دارای ﭘرواﻧﮫ درﻣﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺷور
ﻋﺿو اﻧﺟﻣن رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻣﺷﺎوره ﮐﺷور
ﻣدرس اﻋﺗﯾﺎد آرﺗش ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران
ﮔواھﯽ درﻣﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و رﻓﺗﺎری از داﻧﺷﮕﺎه ﮐرج (sbt)
ﮔواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت و درﻣﺎن ﻣواد ﻣﺧدر ﮔواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت و درﻣﺎن ﻣواد ﻣﺣرک ﻣﺎﺗرﯾﮑس (mmt)
ﮔواھﯽ ﮐﺎرﮔﺎھﯽ دارو ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﮔواھﯽ درﻣﺎن اﺧﺗﻼﻻت ﮐودﮐﺎن
ﮔواھﯽ ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﺷﻧﺎﺧت آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮔواھﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺷﺗری و ﻣﺷﺗری ﻣداری
ﮔواھﯽ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه اﭘﺗوﻣﺗرﯾس 3 ﺳﺎل ﻣﺗواﻟﯽ
ﮔواھﯽ ھﻣﺎﯾﺷﯽ ﮐﻧﮕره ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻋﺗﯾﺎد
ﮔواھﯽ ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺳﺎﯾﮑوز در ﻣﺻرف ﻣواد ﻣدرک دوره ﺗرﺑﯾت ﻣدرس ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺳواﺑﻖ اﺟراﯾﯽ
ﻣدرس دوره ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﻣواد ﻧﯾروی ﭘداﻓﻧد ارﺗش.ج.ا
ﻣدرس دوره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣواد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداری ارﺗش.ج.ا
ﻣدرس دوره ﺗﺷﺧﯾص ﻣواد ﻣﺧدر و ﻣﺣرک ﻧﯾروی ھواﯾﯽ اﺳﺗﺎن اﺻﻔﮭﺎن
ﻣدرس ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﻌﺗﺎدﯾن در ﻗرارﮔﺎه ﻏرب ﮐﺷورارﺗش.ج.ا )ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه( ﻣدرس دوره ھﺎی ﺑﺻﯾرت ارﺗش.ج.ا )در ﺣوزه آﺳﯾﺑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( آﻣوزش و ﭘرورش ٩
ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎھﯽ اﺧﺗﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯾری ﻣدارس ﻣﻧطﻘﮫ آﻣوزش و ﭘرورش
ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎھﯽ آﺳﯾب ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.ﺷﻧﺎﺧت ﻣواد)
ﻓرھﻧﮕﺳرای ﺷﻔﻖ( درﻣﺎﻧﮕر ﻣواد ﻣﺧدر در ﻣرﮐز ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد
ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎه ارﺗﺑﺎط ﻣوﺛر در ﺷﮭر ﮔرﻣﺳﺎر
ﻣدرس ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی زﻧدﮔﯽ درﺳراھﺎی ﻣﺣﻠﮫ
ﺳوﭘرواﯾزر درﻣﺎن در ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺳﯾر زﻧدﮔﯽ
ﻣدﯾر دﭘﺎرﺗﻣﺎن اﺧﺗﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯾری ﻣرﮐز رﺿوان
ﻣﺷﺎور ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و اﻧﮕﯾزﺷﯽ ﭘروازی
ﺳواﺑﻖ ﭘژوھﺷﯽ
-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري
-ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎن
-ﭘژوھش در ﺧﺻوص ﻣﯾزان ﮔراﯾش ﺧرﯾد از ﻓروﺷﮕﺎھﮭﺎی ﺷﮭروﻧد
-ﭘژوھش در ﻣﯾزان ﻣﺎﻧدﮔﺎری در درﻣﺎن ﻣﺗﺎدون در ﻣرﮐز ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد
-ﭘژوھش در راﺑطﮫ ﺗﺎﺛﯾرواﻟدﯾن ﻣﻌﺗﺎد در ﻣﯾزان اﺧﺗﻼل ﮐودﮐﺎن
-ﺷرﮐت در ﮐﻧﻔراﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻋﺗﯾﺎد
-ﺷرﮐت در ھﻣﺎﯾش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ
-ﺷرﮐت در ھﻣﺎﯾش ﺳراﺳری داﻧش و ﻓن آور

دکتر وحدانی نیا

◄ نام : ولی اله
◄ نام خانوادگي : وحدانی نیا
◄ تاريخ تولد : 1358
◄ وضعیت تأهل : متأهل
◄ وضعیت خدمت وظیفه : پایان خدمت
سوابق تحصیلي
مقطع دکترای تخصصي( phd ):
– رشته تحصیلي: سیاستگذاری عمومی
– دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی
– سال اخذ مدرك: 1396/07/12
– عنوان رساله: تغییر پارادایم در سیاستگذاری سلامت؛ طراحی الگوی مفهومی حکمرانی برای سلامت در ج.ا.ایران
– نمره رساله: عالی(نوزده و هفتادو پنج صدم 19.75)
– معدل فارغ التحصیلي:18/17
مقطع کارشناسي ارشد:
– رشته تحصیلي: سیاستگذاری عمومی
– دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی
– سال اخذ مدرك: زمستان 1398
– عنوان پاياننامه: پارادایم سلامت در نظام سیاستگذاری عمومی؛ یافتن چارچوب مفهومی صحیح برای اقدام
– نمره پايان نامه: (عالی)نوزده19
– معدل فارغ التحصیلي: 17/75
مقطع کارشناسي:
– رشته تحصیلي: پرستاری
– دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علوم پزشکی آجا
– سال اخذ مدرك : 1383
– معدل فارغ التحصیلي: 16.64
مقطع ديپلم: – رشته تحصیلي: علوم تجربی – محل تحصیل: دبیرستان نمونه دولتی تربیت (بیرجند) – سال اخذ مدرك: 1378 – معدل فارغ التحصیلي:18/60
دوره های کوتاه مدت: – دوره روش تحقیق(مرکز مطالعات راهبردی آجا) – دوره روش تحقیق کیفی و کار با نرم افزار atlas.ti (دا تهران) – دوره کار با نرم افزار spss ( دا ع پ آجا) – دوره آینده پژوهی( وزارت دفاع سازمان صنایع دفاعی) – دوره مدیریت دانش(مرکز مطالعات راهبردی آجا) – دوره فن ترجمه زبان انگلیسی (جهاد دانشگاهی) – دوره Fly Nursing (نیروی هوایی آجا) – دوره ویژه ICU & CCU Nursing
3- سوابق اجرايي و مسئولیتها
مدیر مطالعات راهبردی و بهبودروشهای معاونت طرح و برنامه و بودجه دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.اا) 8521 8523
مدیر مطالعات راهبردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ف.بهداپ آجا(1390-1396)
کارشناس مشاور دفتر هیأت دولت(نهاد ریاست جمهوری) از بهمن ماه 1395 تا اسفند1396
کارشناس مشاور مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری از اسفندماه 1397
– مسؤل بخش سلامت مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
– دبیرعلمی و اجرایی نشست تخصصی سلامت دیجیتال با همکاری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و وزارت
بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی ارتش
عضو هیأت تحریریه فصلنامه هویت پژوهی و سیاستگذاری/ موسسه مطالعات ملی1395
عضو کارگروه مجازی اصلاح نظام سلامت/ معاونت توسعه و تحول وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی1394
عضو میز سلامت /مرکز مطالعات راهبرد دفاعی، ستادکل ن م ج اا1391
عضو کارگروه تدوین سند پدافند شیمیایی کشور(سازمان پدافند غیر عامل) 1392
عضو کارگروه تحول درمان ستاد کل ن م ج اا 1392
عضو کارگروه تحقیقات سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 1391
عضو کارگروه مدیریت دانش جهاد خودکفایی آجا 1391
عضو کارگروه تدوین شاخصهای ارزیابی دانشگاه های علوم پزشکی نیروهای مسلح
عضو داوطلب مرکز پزشکی حج و زیارت در سازمان هلال احمر ج اا حضور در عمره 1392
مدیر ICU بیمارستان 503 نزاجا از سال 1386 الی 1388
GICU Nurse بیمارستان ایرانمهر از سال 1384 تا 1391

دکتر شاهسوند

دكتر پريچهر شاهسوند بغدادي

-عضو هیئت مدیره بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

دكتري سياسي گرايش جامعه شناسي سياسي
-ليسانس علوم اجتماعي ـ دانشگاه تهران
-ليسانس ترجمه و ادبيات فرانسه دانشكده زبانهاي خارجه علامه ( مدرسه عالي ترجمه سابق )
-گواهينامه دوره اقتصاد اجتماعي ـ سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي مونت پوليه فرانسه
-دكتراي سياسي ـ دانشگاه مونت پوليه فرانسه فوق ليسانس علوم سياسي از دانشگاه مونت پوليه فرانسه
-دكتراي دولتي اتا از فرانسه ( فوق دكتري گرايش جامعه شناسي سياسي )

سوابق شغلي و اجرايي
-استاديار دانشگاه آزاد اسلامي
-عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1367.
-رئيس گروه حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج تا سال 1380.
-رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج تا سال 1383.
-عضو شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج به مدت 6 سال.
-عضو شوراي اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج تا سال 1383.
-مدير گروه علوم انساني مؤسسه پژوهشي در راه نور به مدت 15 سال 1369.
-عضو هيأت تحريريه مجله مطالعات آفريقا وزارت امور خارجه .
– عضو كميته ملي اهداف توسعه هزاره (MDGs.(
-عضو شوراي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي تا سال 1383.
-عضو شوراي پژوهشي زنان دانشگاه آزاد اسلامي.
• كتاب ( تأليف ، ترجمه )
– بررسي وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي ايل شاهسون. سال 1372 ،انتشارات نهاد رياست
جمهوري سازمان امور عشايري.
– ترجمه كتاب آيا جهان به سوي هرج و مرج ميرود ( استراتژي سردرگم ) نوشته اگينورامونه انتشارات
عطا.
– ترجمه كتاب “موريانه ها” سال 1365.
– ترجمه مقاله “آخرين آهنگ موزارت” مجله روشندل ،1349