اعضا هیئت علمی

دکتر مهدی عابد

دکتر ولی اله وحدانی نیا

دکتر علی حمزه پور

دکتر پریچهر شاهسوند