اعضا هیئت علمی

دکتر مهدی عابد

دکتر ولی اله وحدانی نیا

دکتر پریچهر شاهسوند