فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

جستجو

بیکاری

دبیرخانه شوراي عالي اشتغال

دستگاه هاي اجرايي عضو شوراي عالي اشتغال

– كاهش بیکاري جوانان با تحصیلات دانشگاهي

کاهش نرخ بیکاری