pishgiri

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

pishgiri

مراسم روز کارمند و تجلیل از کارمندان بهزیستی شهر تهران به میزبانی بنیاد پیشگیری