pishgiri

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

pishgiri

این مطلب تهیه و تنظیم شده توسط روابط عمومی بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی میباشد

سازمان های مردم نهاد؛ رکن سوم توسعه پایدار

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

دانلود مقاله کامل