فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

جستجو

طنین پرشکوه مهر(طپش)

موسسـه خیريـه «طپـش» در کنـار تمـام اهداف و قوانین انسـانی و ارزشـی که بـه آن پايبند اسـت در تلاش برای جـذب کمک هـای مـادی و معنـوی افـراد نیکـوکار و شـريف اسـت. اما اين بـرای «طپـش» کرامـت انسـانی از نیازهـای اصلی و اساسـی هر شـخص اسـت. لذا هـدف خود را کیفیـت کمک و همیـاری ايـن خانواده هـا و نـه کمیـت و پررنـگ کـردن تعدد آنهـا قرار داده ايم.

اهداف ما

اهداف ما

1) حمایت مادی و معنوی از زنان بی سرپرت و بدسرپرست خانوار
2) حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در قالب کمک هزینه زندگی آن‌ها
3) تامین معاش، درمان و هزینه تحصیل
4) حمایت از کودکان شاغل(کودکان کار و خیابان) در قالب کمک مادی و تحصیلی و حمایت معنوی آنها
5) کارآفرینی و اشتغال زایی مادران سرپرست خانوار

توانمندی‌ ما

توانمندی‌ ما

موسسه با رویکرد حمایتی از کودکان سعی دارد از طریق برداشتن موانع پیشروی کودکان فرصت بازگشت به چتر حمایتی را برایشان فراهم کرده و با استمرار این فعالیت ها یاری رسانشان باشد تا بتوانند ادامه مسیر داده و به تدریج ضمن کاستن از رنج هایشان فرصت برخورداری از حقوقشان را در اختیار آنان قرار دهد .

خدمات ما

خدمات آموزشی

ترویج

خدمات حمایتی

درباره ما

معرفی طنین پرشکوه مهر(طپش)

موسسه خیریه طنین پرشکوه مهر به اختصار طپش از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1393 از سازمان بهزیستی مجوز به شماره 36377 را دریافت نمود . موسسه نهادی داوطلبانه و غیر دولتی بوده با توجه به تمرکز موسسه بر ایجاد فرصت‌های آموزشی برای کودکان و خانواده در سال 1398 پروانه فعالیت مرکز حمایتی آموزشی را نیز از سازمان بهزیستی دریافت کرد .

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره

مینا دهقان

عضو هیات مدیره

مریم دوستی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

شهرام ریاحی

عضو هیات مدیره

تماس با ما

تلفن

02177797655

تلفن همراه

09198960051

وبسایت

tapeshcharity.com

آدرس

تهران. تهرانپارس. میدان شاهد. خیابان زفرقندی (۱۹۶شرقی). نرسیده به خیابان شفیعی مکرم(۱۳۵). ساختمان پزشکان آروین پلاک ۱۴۷ طبقه ۴ واحد ۸

دکتر شاهسوند

دكتر پريچهر شاهسوند بغدادي

-عضو هیئت مدیره بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

دكتري سياسي گرايش جامعه شناسي سياسي
-ليسانس علوم اجتماعي ـ دانشگاه تهران
-ليسانس ترجمه و ادبيات فرانسه دانشكده زبانهاي خارجه علامه ( مدرسه عالي ترجمه سابق )
-گواهينامه دوره اقتصاد اجتماعي ـ سياسي دانشكده حقوق و علوم سياسي مونت پوليه فرانسه
-دكتراي سياسي ـ دانشگاه مونت پوليه فرانسه فوق ليسانس علوم سياسي از دانشگاه مونت پوليه فرانسه
-دكتراي دولتي اتا از فرانسه ( فوق دكتري گرايش جامعه شناسي سياسي )

سوابق شغلي و اجرايي
-استاديار دانشگاه آزاد اسلامي
-عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1367.
-رئيس گروه حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج تا سال 1380.
-رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج تا سال 1383.
-عضو شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج به مدت 6 سال.
-عضو شوراي اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج تا سال 1383.
-مدير گروه علوم انساني مؤسسه پژوهشي در راه نور به مدت 15 سال 1369.
-عضو هيأت تحريريه مجله مطالعات آفريقا وزارت امور خارجه .
– عضو كميته ملي اهداف توسعه هزاره (MDGs.(
-عضو شوراي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي تا سال 1383.
-عضو شوراي پژوهشي زنان دانشگاه آزاد اسلامي.
• كتاب ( تأليف ، ترجمه )
– بررسي وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي ايل شاهسون. سال 1372 ،انتشارات نهاد رياست
جمهوري سازمان امور عشايري.
– ترجمه كتاب آيا جهان به سوي هرج و مرج ميرود ( استراتژي سردرگم ) نوشته اگينورامونه انتشارات
عطا.
– ترجمه كتاب “موريانه ها” سال 1365.
– ترجمه مقاله “آخرين آهنگ موزارت” مجله روشندل ،1349