فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

جستجو

مصوبات، قوانین و لوایح مجلس

قانون پیشگیری از وقوع جرم

تصویب نامه در خصوص تقسیم کار ملی

دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

برنامه اول توسعه

برنامه دوم توسعه

برنامه سوم توسعه

برنامه چهارم توسعه

برنامه پنجم توسعه

برنامه ششم توسعه

برنامه هفتم توسعه

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی

تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداری

سند تحول دولت

سند تحول آموزش و پرورش

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منشور حقوق شهروندی

سند پیگیری از خشونت