فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران، بر همه مردم پاک پندار و نیک کردار خجسته باد

جستجو
sabzevarnews_cae2299905

مفاسد اخلاقی

صدا و سیما، سازمان بهزيستي،بهداشت و درمان، شهرداري تهران، كمیته امداد امام خمیني ، قوه قضايیه، سازمان بسیج، وزارت كشور، آموزش و پرورش، سازمان زندانها،ورزش و جوانان

امور زنان و خانواده رياست جمهوري، نهادهاي مدني،تشکلهاي غیردولتي

زنان در معرض خطر

– کاهش روابط خارج از چارچوب خانواده
– ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه از طريق روشهاي اقناعي و فرهنگي
– افزايش سطح آگاهي عناصر خانواده در سطح كلي
– كودكان (پسر و دختر) در معرض خطر