ماه: شهریور 1396

نماینده دادستانی

بازدید نماینده محترم دادستانی کشور ازدفتر مرکزی بنیاد

  تهران-خبرنگار آسیب نیوز : روز سه شنبه 14 شهریور ماه جلسه هماهنگی در دفتر مرکزی بنیاد برگزار گردید. در این جلسه که نماینده محترم دادستانی، نماینده محترم بهزیستی شهر…
فهرست