ماه: مرداد 1399

انجمن ها تسهیلگران مطالبه گری و شفافیت

در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۹ در دفتر بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی جلسه ای با حضور جناب آقای کوشا مدیر کل دفتر تبلیغات هوشمندانه و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با…
فهرست