تقدیر نامه های بنیاد

تقدیر وزیر بهداشت از بنیاد
تقدیرمشاور وزیر بهداشت ومدیر کل خیرین از بنیاد
تقدیر ستاد مبارزه با مواد مخدر از بنیاد
تقدیر فرمانده قرارگاه منطقه ای نزاجا ارشد نظامی آجا در شمالشرق از بنیاد
تقدیر رییس بهزیستی شهر تهران از بنیاد
تقدیر فرمانده ارشد نظامی آجا در استانهای فارس کهکیلیویه و بویر احمد از بنیاد
تقدیر رییس بهزیستی استان تهران از بنیاد
تقدیر مدیر کل بانوان و خانواده استانداری تهران از بنیاد
تقدیر آموزش و پرورش منطقه 15 از بنیاد
تقدیر ستاد توان افزایی شهر تهران از بنیاد
تقدیر معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کار و رفاه از بنیاد
تقدیر آموزش و پرورش منطقه 15 از بنیاد
تقدیر معاون بازرسی آجا از بنیاد
تقدیر معاون بازرسی آجا از بنیاد
تقدیر بهزیستی شهر تهران از بنیاد
تقدیر رییس کمیته فرهنگی ستاد اربعین فرمانداری تهران از بنیاد
عضویت بنیاد پیشگیری در کمیته تخصصی مشارکتهای مردمی مواد مخدر استان تهران
تقدیر فرمانده قرارگاه منطقه ای نزاجا ارشد نظامی آجا در شمالشرق از بنیاد