pishgiri

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

pishgiri

تقدیر نامه های بنیاد

تقدیر وزیر بهداشت از بنیاد
تقدیرمشاور وزیر بهداشت ومدیر کل خیرین از بنیاد
تقدیر ستاد مبارزه با مواد مخدر از بنیاد
تقدیر فرمانده قرارگاه منطقه ای نزاجا ارشد نظامی آجا در شمالشرق از بنیاد
تقدیر رییس بهزیستی شهر تهران از بنیاد
تقدیر فرمانده ارشد نظامی آجا در استانهای فارس کهکیلیویه و بویر احمد از بنیاد
تقدیر رییس بهزیستی استان تهران از بنیاد
تقدیر مدیر کل بانوان و خانواده استانداری تهران از بنیاد
تقدیر آموزش و پرورش منطقه 15 از بنیاد
تقدیر ستاد توان افزایی شهر تهران از بنیاد
تقدیر معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کار و رفاه از بنیاد
تقدیر آموزش و پرورش منطقه 15 از بنیاد
تقدیر معاون بازرسی آجا از بنیاد
تقدیر معاون بازرسی آجا از بنیاد
تقدیر بهزیستی شهر تهران از بنیاد
تقدیر رییس کمیته فرهنگی ستاد اربعین فرمانداری تهران از بنیاد
عضویت بنیاد پیشگیری در کمیته تخصصی مشارکتهای مردمی مواد مخدر استان تهران
تقدیر فرمانده قرارگاه منطقه ای نزاجا ارشد نظامی آجا در شمالشرق از بنیاد