زنان سرپرست خانوار

سازمان بهزيستي

امور زنان و خانواده رياست جمهوري ، كمیته امداد امامخمیني، شهرداريها، سازمان آموزش فني و حرفه اي،جمعیت هلال احمر

سازمان تبلیغات اسلامي، سازمان بسیج مستضعفین، نهادهاي مدني، شبکه روحانیون كشور و خیريه ها و تشکلهاي غیردولتي مرتبط

استانهاي آذربايجان شرقي،اصفهان ، كرمان و استانهاي محروم ونیز زنان بي همسرنیازمند

– توقف رشد تعداد زنان سرپرست خانوار (براثر طلاق و مرگو میرناشي از تصادفات )
– افزايش مهارتهاي پايه زندگي در زنان سرپرست خانوار
– افزايش حمايت هاي اجتماعي و خدمات مددكاري براي زنان آسیب ديده و دختران فراري
– ايجاد فرصت هاي شغلي و تأمین اجتماعي