آسیب ها و تهدیدات امنیت اجتماعی

وزارت اطلاعات

ناجا، سپاه ، قوه قضايیه، صدا و سیما، وزارت كشور ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

شهرداري ها، سازمان بهزيستي،كمیته امداد امام خمیني ، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي،وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، معاونت امورزنان و خانواده رياست جمهوري،سازمان هاي مردم نهاد

كلان شهرها ، مناطق مرزي و استانهاي با بافت قومي / مذهبي ناهمگون

– شناسايي شگردها، برنامه ها و اهداف و اقدامات دشمنان
– كاهش آسیب پذيري هاي مرتبط با تهديدات امنیتي
– افزايش ضريب احساس امنیت اجتماعي
– مديريت و كاهش تنشهاي قومي،مذهبي، نسلي و جنسي
– تهیه برآورد آسیب پذيرها و تهديدات اطلاع رساني وهشدار دهي