آسیب های اجتماعی کلانشهر ها

شهرداري هاي كلانشهرها

سازمان بهزيستي، ناجا،دادستاني مراكز استانها ،كمیته امداد امام خمیني ،سازمان صداو سیما، ،فرمانداريهاي كلانشهرها،سازمان شهرداريها و دهیاريها وزارت كشور، معاونت امور زنان و خانواده

سازمان آموزش فني و حرفه اي، نهادهاي مدني و تشکلهاي غیردولتي

زنان خیاباني،معتادان متجاهر،متکديان ، كارتنخوابها

– پاكسازي كامل معابر اصلي كلانشهرها از تکدي گري آشکار و پنهان(دستفروشي)
– پاكسازي متروها، ترمینالهاي مسافربري و راه آهن كلانشهرها از دست فروشي
– افزايش مراكز نگهداري و اسکان موقت كارتن خوابها