جستجو

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

جلسه هم اندیشی شبکه‌ها، موسسات، انجمن‌های رسمی کشور با دستگاه‌های دولتی وزارت کشور ، وزارت کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و وزارت فرهنگ و ارشاد

در راستای بر پایی همایش بزرگ هزار نفره و هم فکری برای راه اندازی سامانه دیدبان ملی برای توسعه اجتماعی

به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با مدیریت بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به روایت تصویر